1. Pro koncepční rozvoj města

 • Vyhodnotíme plnění stávajícího Strategického plánu rozvoje města; ve spolupráci s místními výbory připravíme plány rozvoje připojených městských částí; 
 • vytvoříme nový Strategický plán rozvoje města 2050+ jako základní koncepční dokument budoucího směřování města coby půvabného, klidného, čistého a bezpečného lázeňského města, plného udržované zeleně, opravených památek i zajímavé architektury, města známého v České republice i zahraničí jako příjemné místo pro život, rekreaci i léčení, města, kde se všem občanům dobře žije;
 • ve spolupráci s urbanisty a architekty stanovíme pravidla pro výstavbu a urbanistický rozvoj města, omezíme svévoli developerů na základě jasných pravidel výstavby, která budou závazná pro stavební úřad a všechny stavebníky;
 • budeme aktivně jednat s developery především na Žižkově – hájit veřejný zájem a participaci v oblasti občanské vybavenosti, mateřských a základních škol, sociální a zdravotní péče, sportu a volného času;
 • v rámci plánovacích smluv s developery bytové výstavby budeme budovat městské byty pro mladé začínající rodiny a seniory;
 • zastavíme výprodej majetku města, který nekontrolovaně provádí nynější vedení města;
 • budeme efektivně a racionálně nakládat se stávajícím majetkem města a investovat do něj především v oblasti úspor všech druhů energií; 
 • zasadíme se o kvalitní veřejný prostor na Žižkově, o místa, kde se lidé potkávají a tráví volný čas;
 • v rámci investičních akcí budeme v maximální míře využívat finanční zdroje formou dotací a podporovaných projektů;
 • zapojíme občany do rozvoje města prostřednictvím interaktivní aplikace POP (Program občanské participace);
 • sestavíme plán výstavby startovacích bytů pro mladé rodiny, zlepšíme situaci v přidělování volných městských bytů, zajistíme výstavbu nových cenově dostupných obecních nájemních bytů;
 • ve spolupráci s velkými i malými podnikateli budeme vytvářet lepší podmínky pro jejich podnikatelskou činnost ve městě, která povede k rozšíření služeb obyvatelům, zvýšení atraktivity města pro turismus a lázeňství a promítne se do rozšířené nabídky  pracovních míst
 • zasadíme se o zvýšení indexu kvality života v Poděbradech, kde se Poděbrady nacházejí na nelichotivém 91. místě s indexem 4,8  z 206 hodnocených měst (https://www.obcevdatech.cz/podebrady).

2. Pro udržitelnou dopravu

  • Zaktualizujeme platný plán udržitelné dopravy města, který současné vedení města 4 roky ignorovalo, jako základní koncepční dokument rozvoje dopravních systémů a parkování ve městě s cílem podpořit aktivní způsoby dopravy (chůze, kolo, koloběžka, brusle aj.), veřejnou dopravu a dopravní služby pro seniory a hendikepované; podpoříme koncept rozvoje dopravy ve městě s parametry „chytrého města“;
  • budeme usilovat o snížení dopravního zatížení v centru:
   • vyhodnotíme možnosti změny dopravního uspořádání na Jiřího náměstí
   • navrhneme rozvrhnout začátek vyučování ZŠ různých ročníků do delšího časového úseku
   • nabídneme rodičům a dětem alternativní místní dopravu (školní minibus)
   • budeme pokračovat v přípravě severního obchvatu města;
  • přehodnotíme městský parkovací systém 
   • zavedeme důslednou kontrolu oprávněnosti parkování v parkovacích zónách, aby řidiči vyhýbající se poplatku za parkování nezahlcovali části města na jeho hranicích;
   • zabráníme řidičům vyhýbajícím se poplatku za parkování, aby nezahlcovali části města na jeho hranicích, kde již parkování není omezeno;
  • v rozvojových lokalitách budeme řešit primárně dopravní obslužnost a parkování před vlastní bytovou či individuální výstavbou (stavba záchytných parkovišť, parkovacích domů, zřízení navazující městské dopravy);
  • v souladu s územním plánem se zasadíme o výstavbu nové lávky přes Labe do Polabce pro pěší a cyklisty; 
  • vybudujeme dostatečné parkovací kapacity pro bytové domy na Žižkově s informačními systémy;
  • vybudujeme záchytné parkoviště u nadjezdu Koutecká a      u nově budovaného labského přístaviště na levém břehu Labe s informačními systémy;
  • zajistíme rekonstrukci podchodu pro chodce z ulice Jiráskovy do ulice Revoluční
  • provedeme rekonstrukci Riegrova náměstí a Náměstí 5. května;
  • vypracujeme dlouhodobý plán rozvoje cyklostezek tak, aby na sebe smysluplně navazovaly:
   • stezka pro chodce a cyklisty z Kluku k parkovišti u Jezera
  • prodloužení cyklostezky kolem benzínové pumpy minimálně k Lidlu
  • oprava schodišť u mostu s možností přidat rampu pro pohodlnější vedení kola
  • lávka pro pěší a cyklisty z Polabce přes Labe
  • cyklostezka podél trati ze Žižkova do Zboží
  • stezka z Poděbrad k Balkánu a nové zástavbě ve spolupráci s obcí Choťánky
  • se Správou železnic aktivně budeme řešit možnost realizace podchodů a podjezdů pro pěší a cyklisty už nyní, nebudeme čekat až na případnou modernizaci trati
  • zajistíme vpuštění cyklistů do vybraných jednosměrných ulic;
  • podpoříme zřízení dobíjecích stanic pro elektromobily a elektrokola.

3. Pro životní prostředí

 • Zaktualizujeme platný plán údržby, obnovy a rozvoje městské zeleně a v souladu s tímto dokumentem zahájíme systematickou práci na jejím rozvoji, obnově, ošetřování a údržbě;
 • zavedeme motivační systém třídění odpadů, umožníme občanům snížení poplatku za sběr komunálního odpadu;
 • budeme se věnovat systémovému řešení odpadového hospodářství celého města a komunitního nakládání s energiemi;
 • zasadíme se o snížení energetické náročnosti všech objektů v majetku města, budeme participovat v této oblasti u památkově chráněných budov a nemovitostí neziskových organizací,
 • které slouží občanům Poděbrad;
 • vytvoříme pásy zeleně na Žižkově v souladu s územním plánem města;
 • vytvoříme zajímavá přírodní zákoutí a mini-sportoviště s ohledem na přírodní charakter místa;
 • zavedeme odlišnou výši daně z nemovitosti tím, že stanovíme v jednotlivých částech obce koeficient, který bude zohledňovat dostupnost občanské vybavenosti a služeb v daném místě;
 • budeme podporovat přechod na obnovitelné zdroje energie u občanů města;
 • zřídíme poradenské centrum v oblasti úspory energie a státních dotací pro občany města;
 • vytvoříme klimatický plán města

4. Pro chytré město 21. století

 • Převedeme zpět kotelny do majetku města a dokončíme projekt inteligentního vytápění městských objektů a spravedlivého placení domácnosti za topení;
 • budeme realizovat projekty úspor elektrické energie v zařízeních města s využitím solární energie;
 • budeme realizovat projekt inteligentního sběru a prezentace informací – např. bezpečnostní situace ve městě, aktuální počasí, stav ovzduší, výška hladiny Labe a průtok, stupeň dopravy, usměrnění dopravy proměnným dopravním značením, čas dojezdu do destinace ve městě;
 • zrealizujeme projekt obnovy veřejného osvětlení s využitím inteligentních technologií;
 • budeme se snažit omezovat světelný smog (znečištění);
 • prosadíme nabídku veřejných služeb ve městě s identifikací a platbou elektronickým bezhotovostním způsobem (např. při parkování, při vstupu městských objektů a zařízení); 
 • v rámci již používané aplikace Munipolis (bývalý Mobilní rozhlas) budeme využívat možnosti škálovat a doručovat informace po jednotlivých ulicích, zajistíme účinné a efektivní řešení nahlášených závad a problémů přes tuto aplikaci s příslušnou zpětnou vazbou ohlašovateli;
 • zajistíme WiFi připojení k internetu ve vybraných veřejných prostorách města.

5. Pro otevřený úřad

 • vytvoříme funkční participativní rozpočet pro jednotlivé městské části;
 • zásadní investiční projekty nebo rozhodnutí budeme projednávat s veřejností, případně vyhlásíme místní referenda;
 • zefektivníme portál občana Poděbrad, jehož stav je neutěšený a zastaralý;  
 • zabezpečíme srozumitelný informační servis přehlednou, ale zároveň profesionální formou občanům pomocí sociálních sítí Facebook, Twitter, Instagram;
 • provedeme další modernizaci webových stránek města;
 • k řešení problémů jednotlivých částí města využijeme ve zvýšené míře místní výbory, jejichž jednací řády změníme tak, aby se jejich schůze konaly pravidelně a byly přístupné veřejnosti, jednání se budou zúčastňovat zástupci vedení města a následně budou reagovat na jejich oprávněné požadavky;
 • vytvoříme přátelský Městský úřad s motivovanými zaměstnanci, který bude sloužit lidem. 

6. Pro zdravotní a sociální péči

 • rozšíříme nabídku sociálních a zdravotních služeb pro všechny věkové kategorie;
 • zajistíme kvalitní a dostupnou zdravotní péči;
 • podpoříme dostupnost pohotovostní služby – zubař, praktický lékař, pediatr; 
 • zajistíme dostupnost terénních sociálních a zdravotních služeb, aktivit pro seniory a hendikepované spoluobčany;
 • ve spolupráci se všemi lázeňskými subjekty budeme podporovat zlepšování podmínek pro rozvoj lázeňství v Poděbradech; vytvoříme systémy výhod pro obyvatele města;
 • zavedeme informační systém pro ochranu a monitoring vážně nemocných a zdravotně postižených občanů.

7. Pro školství

 • Vytvoříme podmínky pro stavbu nové školy na Žižkově pro MŠ, ZŠ a SŠ;
 • zajistíme dostavbu a výstavbu tělocvičen na ZŠ TGM ve městě i na Žižkově;
 • provedeme rekonstrukci ve stravovacím zařízení na ZŠ Václava Havla;
 • podpoříme vznik jeslí a dětských skupin, hodinové školky v režii Města Poděbrady na krátkodobé hlídání dětí v případě nezbytné potřeby rodičů;
 • vytvoříme důstojné podmínky pro Základní uměleckou školu;
 • vytvoříme motivační program pro nábor nových pedagogických pracovníků do škol zřizovaných městem;
 • vybudujeme dopravní hřiště;
 • podpoříme akce na podporu zdravého životního stylu a zdravého stravování ve školách;
 • podpoříme možnosti celoživotního vzdělávání pro občany města ve vybraných službách;
 • podpoříme rekvalifikační kurzy pro občany města;
 • budeme podporovat tvorbu nových pracovních míst pomocí pobídek zaměstnanecky atraktivním zaměstnavatelům;
 • podpoříme soukromé školy formou pronájmu vhodných prostor;
 • podpoříme sportovní a další aktivity mezi školami – turnaje, znalostní soutěže, aj.

8. Pro kulturní a duchovní dědictví

 • Učiníme kroky, abychom získali Záložnu do městského majetku a vybudovali zde městské kulturní centrum se společenským sálem a prostory pro ZUŠ;
 • zahájíme revitalizaci Jiřího náměstí a zámeckého nábřeží výběrem nejlepšího řešení a zpracováním projektové dokumentace pro realizaci;
 • zpracujeme nový Regulační plán pro Městskou památkovou zónu a uvedeme jej do praxe;
 • budeme podporovat rozvoj kultury formou dotací z městského rozpočtu;
 • budeme jednat s Univerzitou Karlovou o zpřístupnění zámecké zahrady pro venkovní divadelní scénu, letní kino, jevištní představení a další kulturní a společenské a nebytového prostoru v příkopu pro městskou galerii;
 • postavíme reprezentativní hudební pavilon v lázeňském parku;
 • při větších investičních akcích města věnujeme 1 % z rozpočtu projektu na umělecká díla ve veřejném prostoru;
 • ve spolupráci se školami budeme vyhledávat místní pamětníky a zachycovat jejich vyprávění, pořádat besedy, vycházky s cílem zaznamenat historii do městské kroniky.

9. Pro podporu sportu

 • Budeme podporovat veškerý sport v Poděbradech včetně menšinových sportů a aktivit pro seniory;
 • na Žižkově (zóna u PMS) zřídíme vícegenerační herně sportovní zónu – sportovní zařízení pro nejmenší děti, náročnější provazové, lezecké a akrobatické pro starší, workout hřiště, místo pro setkávání;
 • budeme pokračovat v modernizaci asfaltových hřišť v příměstských částech – místo asfaltu zajistíme moderní sportovní povrchy;
 • dokončíme opravy fotbalových areálů; 
 • městská sportoviště vybavíme fotovoltaikou, případně alternativními zdroji tepla;
 • najdeme podporu pro pořízení fotovoltaiky a případně přechod k úspornému vytápění i pro soukromá sportoviště, s prioritou sportovišť využívaných školami;
 • provedeme reorganizaci společnosti zastřešující sportovní infrastrukturu města;
 • vytvoříme podmínky pro soutěžní sport s cílem přilákat do města vrcholné sportovní akce a zabezpečit účast poděbradských sportovců v nejvyšších soutěžích ČR;
 • zvýšíme dotační titul na cílenou podporu činnosti profesionálních trenérů v poděbradských sportovních klubech;
 • budeme usilovat o růst dotací do sportu o 5 % ročně.

10. Pro podporu volnočasových aktivit

 • Kompletně a kvalitně zmodernizujeme areál Jezera jako multifunkční volnočasový areál s venkovní saunou pro zimní období a s výhodami pro občany Poděbrad:
 • na Žižkově vybudujeme nová dětská hřiště;
 • budeme usilovat o stavbu komunitního centra s kavárnou na pozemcích města na Žižkově;
 • budeme jednat o znovu-zpřístupnění Ostrova veřejnosti;
 • zajistíme revitalizaci oblasti Čábelny a zřízení veřejného ohniště;
 • zajistíme další cílené investice do sportovní infrastruktury města, a to jak do sportovišť pro výkonnostní sport, tak také do veřejných sportovišť a hřišť;
 • budeme podporovat rozvoj spolkové činnosti;
 • budeme pravidelně jednat se seniorskými organizacemi a respektovat jejich oprávněné požadavky, budeme vytvářet podmínky pro aktivní život seniorů a hendikepovaných spoluobčanů.

11. Pro bezpečnost

 • Provedeme analýzu práce Městské policie a nastavíme nové podmínky jejího fungování s cílem důsledného dohledu nad pořádkem ve městě nejen v centru, ale ve všech jeho částech;
 • ve spolupráci s Městskou policií a Policií ČR budeme bojovat se všemi projevy sociálně patologických jevů, trestné činnosti a vandalství;
 • každý strážník dostane trvale na starost určitou část města, za kterou bude zodpovídat;
 • zajistíme úzkou spolupráci složek Integrovaného záchranného systému (IZS) a města pro řešení krizových situací;
 • vyhodnotíme riziko mimořádných událostí a vypracujeme plán připravenosti;
 • zlepšíme systém varování a informování občanů o mimořádných událostech ve městě včetně stanovení postupu, jak na tyto situace reagovat; 
 • postupně zavedeme nulovou toleranci rizikového hazardu – zakážeme provozování veškerých výherních automatů a heren na území města;
 • zavedeme zákaz pití alkoholu na veřejném prostranství na vybraných místech ve městě;
 • podpoříme činnost všech sborů dobrovolných hasičů;
 • budeme pokračovat v přípravě výstavby nové stanice profesionálního hasičského záchranného sboru.
© Copyright - Pro Občany Poděbrad z.s. zhotoviltel: Pro Občany Poděbrad z.s